พิธีเปิดอาคารเรียน พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

Share & Comment
พิธีเปิดอาคารเรียน พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 2-3 ธันวาคม 2560
Tags: