ขอแสดงมุทิตา แด่ พระภิกษุ-สามเณร จังหวัดนครพนม

Share & Comment
ขอแสดงมุทิตา แด่ พระภิกษุ-สามเณร จังหวัดนครพนม ที่สอบไล่ได้บาลีประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
Tags: