พิธีอัญเชิญพระอุปคุตและพิธีถวายข้าวพีชภา­ค

Share & Comment


  พิธีอัญเชิญพระอุปคุตและพิธีถวายข้าวพีชภา­ค ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2559 วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ข้าโอกาสพระธาตุพนมพร้อมกันอัญเชิญพระอุปค­ุตจากริมฝั่งแม่นำ้โขงมาประดิษฐาน ที่ พระวิหารหอพระแก้ว และประกอบพิธีถวายข้าวพีชภาค วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
Tags: , , ,