วัดพระธาตุพนม อารามหลวงช้นเอก

Share & Comment
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกและแห่งเดียวในภาคอีสาน ชนิดวรมหาวิหาร มีพระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูรบ้านธาตุพนม หมู่ 13 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตอนนี้ทางวัดกำลังดำการเสนอให้ทางวัดพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก วัดมีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม จะมีคนมาเที่ยวงานจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวลาว
การเดินทางจาก กทม. โดยรถทัวร์ประมาณ8-10 ชั่วโมง โดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมงขอบคุณข้อมูล http://th.wikipedia.org/
Tags: , , , , ,